fbpx
persoonlijk advies
wij helpen u graag!
+31 (0) 499 - 47 66 96 live chat

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MB Business promotion ten behoeve van MB Sportswear 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • MB Sportswear: custom madesportkleding voorzien van een design op
  basis van specifieke wensen van de opdrachtgever;
 • MB Business promotion bv: de verkoper/opdrachtnemer, deelnemer die met de opdrachtgever een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
 • Opdrachtgever: de afnemer/koper of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
 • Consument: de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een
  beroep of bedrijf;
 • Zakelijke koper: de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of
  bedrijf;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van MB Business promotion bv inzake MB Sportswear, alsmede op alle overeenkomsten die met MB Business promotion bv worden gesloten, met betrekking tot de verkoop door MB Business promotion bv van MB Sportswear producten en uitvoering door MB Business promotion bv van diensten, van welke aard dan ook.
2.2          Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever op een overeenkomst met MB Business promotion bv wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen MB Business promotion bv en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbieding offertes en aangaan overeenkomst
3.1          Een overeenkomst tussen MB Business promotion bv en de opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding daarvan. MB Business promotion bv verstrekt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever. Aanvaarding vindt plaats door middel van ontvangst en acceptatie door MB Business promotion bv van de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.
3.2         Alle aanbiedingen, offertes, en prijzen van MB Business promotion bv, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3        MB Business promotion bv is alleen gebonden aan afspraken gemaakt door de opdrachtgever met het personeel van MB Business promotion bv indien deze afspraken door MB Business promotion bv schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
3.4          De overeenkomst met de opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door MB Business promotion bv in de opdrachtbevestiging is vermeld.
3.5          De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door MB Business promotion bv dan wel derden verstrekte gegevens betreffende het aangebodene alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen en presentaties etc.
3.6          Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door MB Business promotion bv zijn bevestigd c.q. geaccepteerd.
3.7          MB Business promotion bv heeft het recht om een wijziging van een overeenkomst zonder opgave van reden te weigeren.
3.8          MB Business promotion bv is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.
3.9          De opdrachtgever mag de uit de overeenkomst met MB Business promotion bv voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MB Business promotion bv, noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde overdragen.

Artikel 4 – Prijzen en vooruitbetaling
4.1          Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het moment van het sluiten van de
overeenkomst geldende prijzen.
4.2         Alle in de aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
4.3          Alle in de aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen genoemde prijzen en tarieven zijn voor consumenten incl. B.T.W., tenzij anders is vermeld.
4.4          MB Business promotion bv is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen aan de opdrachtgever.
4.5          In het geval van een vooruitbetaling, zal de productie door MB Business Promotion bv pas worden gestart nadat de aanbetaling is ontvangen. De vertraging in de productietijd en daardoor in uiteindelijke leverdatum die hierdoor ontstaat, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Betaling
5.1          Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen valuta is aangegeven, geschiedt de betaling in Euro’s. Indien partijen zijn overeenkomen dat betaling kan geschieden in een andere valuta dan waarin de prijs is overeengekomen, heeft MB Business promotion bv het recht eventuele koersverschillen aan de opdrachtgever door te belasten.
5.2         Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3          Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MB Business promotion bv, al dan niet via een online betalingslink via Paypal. Betaling aan een ander dan MB Business promotion bv geldt niet als een als bevrijdende betaling.
5.4         Indien de opdrachtgever enig door haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van MB Business promotion bv op de opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl MB Business promotion bv tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1,25% per maand te berekenen over de hoofdsom.
5.5          De opdrachtgever is na intreding van het verzuim tevens gehouden alle door MB Business promotion bv gemaakte buitengerechtelijke kosten aan MB Business promotion bv te voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,00, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Alsdan dient de Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan MB Business promotion bv.
5.6         Iedere betaling door MB Business promotion bv strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom
6.1         MB Business promotion bv blijft eigenaar van de met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte ontwerpen, print proofs, afbeeldingen, tekeningen, modellen, concepten en ideeën, bestaande intellectuele eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2         Verveelvoudiging, openbaarmaking, kopiëren en verspreiding van de in het lid 1 genoemde is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MB Business promotion bv.
6.3          De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, print proofs, afbeeldingen, tekeningen, modellen, concepten en ideeën blijven eigendom van MB Business promotion bv en dienen op eerste schriftelijke verzoek van MB Business promotion bv onverwijld te worden geretourneerd.
6.4          Bij overtreding van de in dit artikel opgenomen verplichtingen verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van MB Business promotion bv zonder gerechtelijke tussenkomst een terstond opeisbare boete van €10.000,00 (zegge: tienduizend Euro) per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van de door MB Business promotion bv geleden schade.

Artikel 7 – kwaliteit en recht van reclame
7.1          MB Business promotion bv zal producten leveren die voldoen aan de normale handelskwaliteiten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen.
7.2         Specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door MB Business promotion bv te leveren producten dienen uitdrukkelijk te zijn overeengekomen, anders wordt uit gegaan van de normale in de handel te verwachten kwaliteitseisen en kwaliteitsnormen.
7.3          Geringe bij custom made kleding en producten toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik, het onjuist hanteren van wasvoorschriften e.d. kunnen geen grond voor reclame opleveren.
7.4          De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan MB Business promotion bv zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij een consument als opdrachtgever geldt als tijdige termijn 30 dagen na levering. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien zij MB Business promotion bv niet binnen de hiervoor genoemde termijn schriftelijk daarvan op de hoogte heeft gesteld.
7.5          MB Business promotion bv dient in de gelegenheid te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Opdrachtgever zal hiertoe de betreffende artikelen op zijn rekening naar MB Business promotion bv retour zenden.
7.6          Bij overeenstemming omtrent de reclame zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
7.7          MB Business promotion bv heeft het recht naar eigen keuze om de producten te vervangen,  de producten te herstellen dan wel de voor de betreffende producten betaalde vergoeding aan de opdrachtgever terug te betalen.
7.8          Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren na de overeenkomstig lid 4 van dit artikel gedane kennisgeving.
7.9          Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag of de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, dan wordt dat geschil in uitzondering op artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden beslecht door een bindend advies van een door partijen gezamenlijk te benoemen deskundige. Indien partijen niet tot een gezamenlijke benoeming van een deskundige kunnen komen, wijzen partijen ieder een deskundige aan die samen een derde deskundige benoemen. In dat geval wordt het bindend advies door de drie deskundigen gezamenlijk gegeven. De kosten van het bindend advies komen voor rekening van degene die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
7.10       Indien de reclame naar het oordeel van MB Business promotion bv c.q. de onafhankelijke deskundige correct is, zal MB Business promotion bv hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand. MB Business promotion bv is niet tot verder schade- of onkostenvergoeding van welke aard dan ook verplicht.

Artikel 8 – Levertijd
8.1          De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2          Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever MB Business promotion bv schriftelijk in
gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor MB Business promotion bv de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
8.3          Wanneer de bestelde producten, na het verstrijken van de levertijd niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever ter harer beschikking opgeslagen.

Artikel 9 – Verzending
9.1          De verzending van producten en de levering daarvan geschiedt op de wijze zoals door MB Business promotion bv aangegeven.
9.2          Indien een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen, zoals o.a. door
snel- of express verzending, gaat dit in overleg met MB Business promotion bv en zijn de eventuele extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 – Herroeping /  retourneren / ruilen
10.1       Herroeping door de opdrachtgever van een overeenkomst betreffende maatwerk,  bestaande uit producten met een gepersonaliseerd design, is uitgesloten.
10.2       Geleverde artikelen voorzien van een gepersonaliseerd design wordt gezien als maatwerk Deze artikelen kunnen door opdrachtgever niet worden geretourneerd en/of geruild.
10.3       Voor artikelen die niet voorzien zijn van een maatwerk design of op andere wijze zijn gepersonaliseerd, geldt voor consumenten de standaard bedenktijd van 14 dagen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1       MB Business promotion bv blijft eigenaar van alle in het kader van de overeenkomst geleverde producten zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en/of enige andere overeenkomst met MB Business promotion bv, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen verschuldigd mocht zijn.
11.2       MB Business promotion bv heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen indien opdrachtgever haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.
11.3       Zolang de producten eigendom van MB Business promotion bv blijven is de opdrachtgever niet gerechtigd deze te vervreemden en/of te bezwaren, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen verpanding en overdracht tot zekerheid.
11.4       Bij overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt de opdrachtgever een boete van €10.000,00 (zegge: tienduizend Euro) per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MB Business promotion bv op volledige vergoeding van de schade.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1       In geval van een toerekenbare tekortkoming is MB Business promotion bv alleen dan jegens de opdrachtgever aansprakelijk nadat zij door de opdrachtgever in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
12.2       De totale aansprakelijkheid van MB Business promotion bv is beperkt tot ten hoogste 100% van het totaal van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen, exclusief B.T.W. voor zakelijke opdrachtgevers. Voor consumenten is de totale aansprakelijkheid beperkt tot 100% van de gefactureerde bedragen, inclusief B.T.W.
12.3       MB Business promotion bv is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.
12.4       MB Business promotion bv is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals in artikel 13 van deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

Artikel 13 –  Overmacht
13.1       Voor zakelijke opdrachtgevers gelden de volgend overmachtscriteria: Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, bedrijfsbezetting, inbeslagneming, defecten aan machines, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten door leveranciers van MB Business promotion bv, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, epidemieën belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van MB Business promotion bv, dan wel in de middelen van vervoer van derden, verlies van de te verwerken onderdelen, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, ziekte van personeel en/of een gebrek aan personeel en voorts iedere omstandigheid die MB Business promotion bv niet redelijkerwijs heeft kunnen voorzien en waarop zij redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen, leveren voor MB Business promotion bv overmacht op en ontheffen haar van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enigerlei schadevergoeding
van welke aard of hoe ook genaamd dan ook.
13.2       Voor consumenten gelden de volgende overmachtscriteria: een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen aan de zijde van MB Business promotion bv kan niet aan MB Business promotion bv worden toegerekend, indien deze niet te wijten is aan de schuld van MB Business Promotion bv, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MB Business promotion bv komt.
13.3       MB Business promotion bv is in het geval van overmacht zoals gedefinieerd in lid 1 en 2 van dit artikel,   gerechtigd, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 14 – Ontbinding en schorsing overeenkomst
14.1       Onverminderd de haar toekomende rechten is MB Business promotion bv bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden:
a.            indien de opdrachtgever terzake van enige verplichting jegens MB Business Promotion bv in verzuim is;
b.            indien aan MB Business promotion bv of de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is ingediend;
c.            wanneer MB Business promotion bv of de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
14.2       In geval van een tekortkoming, dan wel in de in lid 1 onder b en c van dit artikel genoemde gevallen, is MB Business promotion bv tevens bevoegd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten.
14.3       Ontbinding en schorsing van de overeenkomst geschieden door middel van een schriftelijke verklaring.

Artikel 15 - Gegevensbeheer
15.1      Indien koper een bestelling plaatst bij MB Business Promotion bv, zullen de benodigde persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienst of opdracht worden verwerkt. Hierbij is sprake van verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
15.2     MB Business Promotion zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hierbij houdt MB Business Promotion bv rekening met de aard van de persoonsgegevens.

Artikel 16 – Toepasselijk recht /geschillen
16.1       Op elke overeenkomst tussen MB Business promotion bv en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2       Alle geschillen tussen MB Business promotion bv en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven of zulks ter keuze van MB Business promotion bv, aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtgever.